دمای آبادان و خرمشهر بالا رفت

به گزارش مجله آراد، رئیس هواشناسی خوزستان از وقوع دمای بالای 21 درجه در آبادان و خرمشهر خبر داد.

دمای آبادان و خرمشهر بالا رفت

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

به گزارش خبرنگاران از آبادان ، محمد سبزه زاری، رئیس هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر مه رقیق است و دمای هوا بر اساس نقشه های هواشناسی 21 درجه را نشان می دهد.

او اضافه کرد: نم نسبی هوای آبادان و خرمشهر 88 درصد است و مقدار دید افقی پنج هزار متر است.

سبزه زاری جهت وزش باد را از سوی شرق خواند و بیان نمود: سرعت باد پنج متر بر ثانیه و 18 کیلومتر بر ساعت است.

رئیس هواشناسی خوزستان ادامه داد: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه روز گذشته آبادان و خرمشهر 25 درجه و کمترین مقدار دما در همان مدت زمانی 18 درجه گزارش شده است.

انتهای پیام / ا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 14 اسفند 1400 بروزرسانی: 14 اسفند 1400 گردآورنده: aradbld.ir شناسه مطلب: 2102

به "دمای آبادان و خرمشهر بالا رفت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دمای آبادان و خرمشهر بالا رفت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید